cddit logo
a

Praktyki

W ramach przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela Student/ka jest zobowiązany/a do odbycia co najmniej 150-godzinnej praktyki zawodowej, podzielonej na co najmniej dwie części (30-godzinną praktykę psychologiczno-pedagogiczną i 120-godzinną praktykę dydaktyczną). Za organizację, wyznaczenie opiekuna praktyk i przebieg samej praktyki odpowiada Wydział, na którym studiuje dany/a student/ka.

Poniżej znajdą Państwo linki do instrukcji, dziennika i opinii dla pierwszej, 30-godzinnej praktyki psychologiczno-pedagogicznej.
Wzory dokumentacji praktyki dydaktycznej są udostępniane przez poszczególne Wydziały.

Instrukcja

Dziennik praktyk

Opinia opiekuna