cddit logo
a

Współpraca

Osoby prowadzące zajęcia w Centrum Kształcenia Nauczycieli podejmują i są otwarte na współpracę ze szkołami, z różnorodnymi placówkami systemu edukacji, z centrami doskonalenia zawodowego nauczycieli, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami zajmującymi się edukacją formalną i nieformalną. Współpraca ta ma m.in. na celu: podniesienie jakości kształcenia studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela w UG, reagowanie na potrzeby i oczekiwania otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez tworzenie studiów zamawianych, nieustanną aktualizację programów kształcenia, a także pomoc innym podmiotom, w tym jednostkom samorządowym, w kształceniu odpowiednio wykwalifikowanych kadr pedagogicznych.