cddit logo
a

Cele i zadania

Centrum Kształcenia Nauczycieli (CKN) zostało powołane w 2022 roku w celu organizacji i koordynacji działań Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego studentów do wykonywania zawodu nauczyciela. Pracownicy CKN w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia nauczycieli przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. z późn. zmianami opracowali autorski program nauczania, który jest stale poddawany ewaluacji i prowadzą kształcenie kandydatów do zawodu nauczyciela przedmiotu w grupach zajęć B i C, tj. w obszarze psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej i emisji głosu, zgodnie z załącznikiem 1. wskazanego rozporządzenia (pozostałe grupy zajęć są realizowane bezpośrednio na Wydziałach).

CKN nieustannie dąży także do rozwijania i pogłębiania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, przede wszystkim zaś ze szkołami i placówkami systemu oświaty, jednostkami samorządowymi, centrami doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pracownicy CKN podejmują też współpracę naukową i dydaktyczną z innymi uczelniami przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela krajowymi i zagranicznymi oraz adaptują i rozwijają dobre praktyki w nich stosowane w celu podniesienia jakości kształcenia w UG.